Regulamin serwisu internetowego

THELEADERSESTATE.COM

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W pierwszej części Regulaminu przedstawiamy się, piszemy jak najłatwiej się z nami skontaktować oraz omawiamy najważniejsze definicje, które znajdziesz w tym dokumencie.

1.1. Serwis Internetowy jest dostępny pod adresem: theleadersestate.com oraz jego rozwinięciami.
1.2. Serwis Internetowy jest prowadzony przez: The Leader’s Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fryderyka Chopina 5A lok. 5, 00-559 Warszawa, KRS: 0000942218 NIP: 7011065099, REGON: 52082118300000, (dalej: Właściciel).
1.3. Kontakt ze Serwisem Internetowym jest możliwy:
a. pod adresem e-mail: info@theleadersestate.com;
b. pod numerem telefonu: 883 031 303 (call center czynne w godzinach: od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy);
c. z wykorzystaniem adresu do korespondencji: The Leader’s Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 5A lok. 5, Warszawie 00-559;
d. za pomocą formularz kontaktowego lub chatbota dostępnych w Serwisie Internatowym.
1.4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Serwisu Internetowego.
1.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:
a. zapoznanie się z jego treścią,
b. utrwalanie jego treści w poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF,
c. zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.
1.6. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. BOK – Biuro Obsługi Użytkownika Serwisu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności.
b. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym od cyklicznych informacji na temat Serwisu Internetowego, w szczególności o bieżącej działalności i akcjach marketingowych, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu, za jego wyraźną zgodą.
c. REGULAMIN – niniejszy dokument określający m.in. zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela za jego pośrednictwem na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak i Właściciela. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d. SERWIS INTERNETOWY/STRONA INTERNTEROWA – prowadzony przez Właściciela w języku polskim internetowy serwis pod adresem theleadersestate.com oraz jego rozwinięciami.
e. TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Właściciela, kontrahentów Właściciela albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego.
f. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
g. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna przeglądająca Treści na Stronie Internetowej lub korzystająca z Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

W zasadach korzystania z naszego Serwisu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie z Serwisu Internetowego:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
c. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu założenia zapisu do Newslettera czy wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2.2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Serwisu Internetowego.
2.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie Internetowym.
2.4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
b. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis Internetowy w sposób niezakłócający jej działania;
c. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis Internetowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
d. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Serwis Internetowy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
f. niepodejmowania działań takich jak:
• rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
• podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego;
• modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego opisów usług i zakresu działalności.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

W części trzeciej prezentujemy usługi elektronicznym dostępne w naszym Serwisie. Usługa Elektroniczna to np. Newsletter. Wyjaśniamy, jak złożyć reklamacje na Usługi Elektroniczne.

3.1. Właściciel nieodpłatnie świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
a. prezentowanie Użytkownik om dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
b. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze marketingowym;
c. formularz kontaktowy;
d. Chatbot;
e. umożliwienie zamówienia rozmowy;
f. Newsletter.

Newsletter
3.2. Usługa Newsletter obejmuje:
a. usługa Newslettera polega na otrzymywaniu przez Użytkowników do niego zapisanych (Usługobiorców), którzy udostępnili Właścicielowi (Usługodawcy) swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących oferty lub usług Właściciela i jego partnerów, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing);
3.3. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:
a. udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w wyznaczonym do tego polu w Serwisie Internetowym i zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem komunikacji;
b. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym dodatkowo poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Właściciela na adres e-mail podany przez Usługobiorcę – o ile taka funkcjonalność została udostępniona) oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności. Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu.
3.4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
3.5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczenie Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w pkt. 1.3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter r. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter.
3.6. Właściciel może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
3.7. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
3.8. Właściciel może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newsletteru w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje Usług Elektronicznych
3.9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.
3.10. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią Regulaminu.
3.11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. OPINIE ZAMIESZCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM

Nasz Serwis, jak wiele innych podmiotów e-commerce zbiera opinie o naszych usługach. Staramy się, aby ten proces był maksymalnie transparentny. Zależy nam na rzetelnych opiniach. W związku z tym, w tej części Regulaminu tłumaczmy, jakie zasady obowiązują w naszym Serwisie podczas procesu zamieszczania opinii i komentarzy.

4.1. Wszystkie opinie Klientów na temat naszych usług zamieszczone w Serwisie Internetowym są weryfikowane. Serwis Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.
4.2. Klient po odebraniu skorzystaniu z naszych usług może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii.
4.3. Opinię Klient może dodać:
a. za pośrednictwem formularza opinii dostępnego w Serwisie internetowym;
b. z wykorzystaniem dedykowanego linka do wystawienia Opinii (wysłanego przez Właściciela lub zewnętrzną firmę, działającą na jego rzecz);
c. formularza opinii zawartego w wiadomości e-mail od Właściciela.
4.4. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o jakości wykonanej usługi oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia.
4.5. Opinie zamieszczone w Serwisie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych z Właścicielem.
4.6. Serwis Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
4.7. Opinie zamieszczane w Serwisie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście skorzystali z naszych usług. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów z danymi osób zamieszczających opinię:
a. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które skorzystały z naszych usług;
b. W przypadku zamieszczania opinii na Stronie Internetowej, Klient ma obowiązek podać dane, na podstawie których Właściciel dokona weryfikacji.

5. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Użytkownikiem warto rozmawiać i dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób możemy rozwiązać spór.

5.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej reklamacji spór nie został rozwiązany.
5.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownik a będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
5.3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
b. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
c. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy na naszej stronie internetowej i jakich zasad musisz przestrzegać.

6.1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.
6.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego, Usługi lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Użytkowników Serwisu Internetowego.
6.3. Szczególnej ochronie prawnej podlega logo i nazwa Właściciela objęte ochroną w ramach zastrzeżonego przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej znakiem towarowym pod numerem prawa wyłącznego: R.355882.
6.4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6.5. Wykorzystywanie danych Serwisu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe.

7.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.
7.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka Cookies”.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 20.04.2023 r.
8.2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8.5. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownik a przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Użytkownika.
8.6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Serwis Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, a w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera – w formie wiadomości mailowej.

Link do formularzy:

Formularz reklamacji

Маєш питання?

Даша з радістю надасть послуги та всю інформацію по ним українською мовою.

Dasza Czerucka

The Leader’s Warsaw Guidebook

Klikając „Wyślij wiadomość” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu nawiązania z nami kontaktu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Jeśli chcesz otrzymać The Leader’s Warsaw Guidebook i nie chcesz zapisywać się do naszego newslettera możesz go po prostu kupić za kwotę 100 zł. Napisz do nas na info@theleadersestate.com

Zgłaszam nieruchomość

Klikając „Wyślij wiadomość” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu nawiązania z nami kontaktu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Leader’s Sp. z o.o.
KRS: 0000942218 NIP: 7011065099, REGON: 52082118300000