Regulamin newsletter Leadersletter

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy jest prowadzony przez The Leader’s Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fryderyka Chopina 5A lok. 5, 00-559 Warszawa, KRS: 0000942218 NIP: 7011065099, REGON: 52082118300000 (dalej: Właściciel) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego.
1.2. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. SERWIS INTERNETOWY – strona internetowa dostępna pod adresem theleadersestate.com oraz jej rozwinięciami.
b. FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Serwis Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Właściciela Treści Cyfrowe, a co za tym idzie zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz zapisać się do Newslettera.
c. TREŚCI CYFROWE – jest to np. e-book, który udostępniamy Klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji i w konsekwencji zasubskrybowanie newslettera, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w której Ceną są dane osobowe Klienta.
d. CENA – dane osobowe przekazane na etapie uzupełniania Formularza rejestracji lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Właścicielowi za udzielenie dostępu do Treści Cyfrowych.
e. KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała newsletter i zawarła umowę o dostarczenie Treści cyfrowych.
f. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym Klientom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat usług świadczonych przez Właściciela oraz aktualnej oferty Właściciela.
h. PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

2. WYMOGI TECHNICZNE

2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:
a. urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b. najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
c. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).
2.2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w Serwisie Internetowym.

3. ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

3.1. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji.
3.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny.
3.3. Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w Formularzu Rejestracji np. adresu e-mail oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail otrzymanej od Właściciela. Podanie wszelkich danych w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
3.4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI CYFROWYCH

Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

5. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca – Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych.
5.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta jest wyłączona.
5.3. Obowiązkiem Właściciela jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.
5.4. Właściciel odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową.
5.5. Właściciel odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
5.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.
5.7. W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.
5.8. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić.
5.9. Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Właścicielowi nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa w punkcie 5.8, gdy starania Właściciela nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Właściciela do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Właściciela wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta.
5.10. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta.
5.11. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Właścicielowi przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
5.12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Właścicielowi w dowolny sposób.
5.13. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia lub udostępniania Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi.
5.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.15. Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.

6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6.1. Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.
6.2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.
7.2. Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin newslettera w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 20.04.2023 r.
8.2. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.
8.3. Treść niniejszego Regulaminu newslettera może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Właściciel będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwis Internetowego.

Маєш питання?

Даша з радістю надасть послуги та всю інформацію по ним українською мовою.

Dasza Czerucka

The Leader’s Warsaw Guidebook

Klikając „Wyślij wiadomość” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu nawiązania z nami kontaktu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Jeśli chcesz otrzymać The Leader’s Warsaw Guidebook i nie chcesz zapisywać się do naszego newslettera możesz go po prostu kupić za kwotę 100 zł. Napisz do nas na info@theleadersestate.com

Zgłaszam nieruchomość

Klikając „Wyślij wiadomość” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu nawiązania z nami kontaktu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Leader’s Sp. z o.o.
KRS: 0000942218 NIP: 7011065099, REGON: 52082118300000